Algemene voorwaarden

Tarieven

 • Consultatie: € 80, – per uur (exclusief 21% btw);
 • Scholingsactiviteiten: € 200, – per uur (inclusief 21% btw);
 • Reiskosten: € 0,30 per kilometer (inclusief 21% btw). Scholingstarief is inclusief btw (21%), behoudens scholingsactiviteiten die vrijgesteld zijn van btw in het kader van het CRKBO.

Algemene voorwaarden cursussen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nascholings- en trainingsactiviteiten zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen het Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen en de cursist.
 2. Klanten zijn scholen of samenwerkingsverbanden van scholen die een overeenkomst sluiten met het Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen voor het volgen van begeleidingstrajecten of nascholing.  Klant is ook een ieder die zich door middel van een inschrijvingsformulier heeft geregistreerd als deelnemer aan een studiedag of cursus.
 3. Na ondertekening van de schriftelijke offerte door de klant is annulering in principe niet meer mogelijk. Wanneer er een andere regeling van toepassing is worden de annuleringsvoorwaarden vermeld op de offerte of inschrijfformulier.
 4. Facturen worden te naam gesteld op basis van gegevens conform de persoonlijke opgave van de klant. Het is niet mogelijk om facturen aan een ander adres of andere rechtspersoon te laten zenden.
 5. Cursusmateriaal en voorlichting over bijeenkomsten wordt naar hetzelfde adres gezonden als het factuuradres.
 6. Alle bedragen voor honoraria of deelnemersgelden inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar.
 7. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 14 dagen na deze declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 14 dagen na de declaratiedatum kenbaar maken.
 8. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn kan declarant een laatste aanmaning versturen. Wanneer er dan na de termijn van 14 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden, staat het de declarant vrij om derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
 9. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
 10. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 40,– alles exclusief omzetbelasting.
 11. Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.