Privacyverklaring Adviesbureau hoogbegaafde kinderen

Adviesbureau hoogbegaafde kinderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door deze verklaring wil ik dan ook heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Adviesbureau hoogbegaafde kinderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat Adviesbureau hoogbegaafde kinderen:

 • Alleen gebruik maakt van persoonsgegevens die vrijwillig zijn gegeven door personen die contact met mij opnemen voor advies of scholing;
 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, het type persoonsgegevens en de doelen zijn beschreven in deze  privacyverklaring;
 • Alleen gebruik maakt van persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen neemt, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteert.

Als eigenaar van het Adviesbureau hoogbegaafde kinderen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Ik verwerk alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen via mijn website, via de mail, telefonisch of via persoonlijk contact door personen die mij een opdracht geven voor advisering, onderzoek of scholing.

Verwerking persoonsgegevens t.b.v. schoolbegeleiding en onderzoek

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

 • Voor- en achternaam opdrachtgever;
 • Adresgegevens opdrachtgever;
 • Telefoonnummer opdrachtgever;
 • E-mailadres opdrachtgever;
 • Naam derden (betreft kind wat aangemeld wordt)
 • Geslacht kind;
 • Geboortedatum kind.
 • Gegevens die tijdens de adviesopdracht zijn verkregen/geobserveerd;

Deze persoonsgegevens worden verwerkt t.b.v. de volgende doelstelling(en):

 • Contact leggen (telefonisch, schriftelijk of per mail);
 • Voor het uitvoeren van uw opdracht (adviesaanvraag of psychologisch onderzoek);
 • Verslaglegging en dossiervorming;
 • Administratieve doeleinden (o.a. facturering);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen adviesopdracht

Om de adviesopdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt een dossier gevormd met alle genoemde persoonsgegevens en de verdere door opdrachtgever en derden aangeleverde gegevens.

Verwerking persoonsgegevens minderjarigen

Gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden alleen opgeslagen indien daarvoor schriftelijk of per mail toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Wanneer gegevens door ouders zelf zijn aangeleverd, wordt er vanuit gegaan dat zij toestemming geven om de desbetreffende gegevens op te slaan. Ouders dienen ook toestemming te geven voor het delen van gegevens met derden, meestal de school van het kind. Ouders kunnen deze toestemming ook per mail geven.

Verwerking persoonsgegevens t.b.v. scholing

Wanneer u zich via de website inschrijft voor een cursus wordt u gevraagd een inschrijfformulier in te vullen, waarbij de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Voor- en achternaam cursist;
 • Functie cursist;
 • Adresgegevens school/instelling;
 • Telefoonnummer school/instelling;
 • E-mailadres cursist (school emailadres)

Deze persoonsgegevens worden door Adviesbureau hoogbegaafde kinderen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Contact opnemen (telefonisch, schriftelijk of per e-mail);
 • Administratieve doeleinden (o.a. facturering);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verzoek om deelname aan cursussen

Verstrekking gegevens aan derden

Adviesbureau hoogbegaafde kinderen verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de persoon in kwestie (schriftelijk of via de mail). Uw persoonsgegevens worden in geen geval ter beschikking gesteld aan derden voor commercieel gebruik.

Verslagen of rapporten zullen alleen gedeeld worden met derden wanneer ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk of per e-mail toestemming voor hebben gegeven.

Bewaartermijn

Adviesbureau hoogbegaafde kinderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Adviesbureau hoogbegaafde kinderen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Op al onze systemen wordt gebruik gemaakt van een beveiligde inlogprocedure (gezichtsherkenning, pincode of gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Ik zorg voor het pseudoniem maken of voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Ik maak regelmatig back-ups van de persoonsgegevens en verslaglegging om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig genoemde maatregelen via een AVG stappenplan;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Adviesbureau hoogbegaafde kinderen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. In dat geval zal gevraagd worden om legitimatie, zodat ik kan verifiëren of u gerechtigd bent om een dergelijk verzoek te doen.

Wanneer Adviesbureau hoogbegaafde kinderen uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Tot slot

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens en andere gegevens die Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen verzamelt, verwerkt en opslaat van klanten en andere opdrachtgevers. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in dit document wanneer daar aanleiding toe is.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Verder heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact op.

Contactgegevens

Adviesbureau hoogbegaafde kinderen 
t.a.v. mevrouw S. Drent                    
Ringlaan 82   
6602 EC Wijchen  
Telefoon: 06-11720730   
E-mailadres: info@sdrent.nl